Zamów beton 888-785-892 Betoniarnia Staw 9, 62-420 Strzałkowo przy DK 92 Biuro 602-627-900

Sprzedaż bloczka i betonu +48 888 785 892 Dyrektor techniczny +48 668 351 723 Technolog +48 602 627 900

Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji

Zdobyty dokument potwierdza, że wszystkie postanowienia, wynikające z krajowego systemu 2+, dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, w odniesieniu do deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu związanych z jego zamierzonym zastosowaniem są stosowane oraz, że zakładowa kontrola produkcji spełnia mające zastosowanie wymagania. Produkowany przez nas beton towarowy spełnia wymagania i właściwości objęte Polską Normą wyrobu PN-EN 206+A1:2016-12, PN-B-06265:2018-10 + Ap1:2019-05.

Znak wyrobu budowlanego

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania, wytwórnia Xbeton ma prawo znakować beton towarowy znakiem wyrobu budowlanego.

Firmowe laboratorium

Dotychczas wspomagając się usługami laboratorium zewnętrznego, w kwietniu otworzyliśmy wewnętrzne laboratorium firmowe, dzięki któremu skracamy czas oczekiwania na wyniki badań wytrzymałości betonu na ściskanie czy składu ziarnowego kruszyw. Centrum badawcze zaopatrzono w dwie prasy wytrzymałościowe – do betonu oraz stabilizacji, zestaw sit ze wstrząsarką oraz aparaturę nadzorującą temperaturę oraz wilgotność powietrza. W połączeniu z dotychczas działającym wewnętrznym nadzorem laboranta (przestrzeganie składu mieszanek, badanie konsystencji mieszanki metodą opadu stożka Abramsa, badanie napowietrzenia betonu za pomocą porozymetru, badanie gęstości betonu) wytwórnia prowadzi kompleksowy nadzór nad betonem przed, w trakcie i po jego produkcji.

Galeria zdjęć